Πιστοποιητικά/Δικαιολογητικά

Τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά πρέπει να είναι στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ή ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα. Όπου αυτά εκδίδονται σε άλλη γλώσσα, πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

 1. Αντίγραφο Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
 2. Αντίγραφο Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
 3. Αντίγραφο εγγραφής πλήρους φοίτησης του Αιτητή από τα Πανεπιστήμια/ Κολλέγια/Σχολές κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024. (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
 4. Αποδεικτικά για ετήσια εισοδήματα ΠΑΤΕΡΑ και ΜΗΤΕΡΑΣ αιτητή για το έτος 2022 (από κοινωνικές ασφαλίσεις ή φόρο εισοδήματος)- ακόμα και αν κάποιος από τους 2 είναι άνεργος. (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
 5. Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι έγγαμος να επισυναφθεί το ετήσιο εισόδημα του/της συζύγου για το έτος 2022 (από κοινωνικές ασφαλίσεις ή φόρο εισοδήματος)
 6. Αναλυτική βαθμολογία προηγούμενου έτους φοίτησης (όπου εφαρμόζεται).
 7. Αντίγραφο απολυτηρίου Εθνικής Φρουράς/ή πλήρες πιστοποιητικό τύπου «Α» από το οποίο να προκύπτουν οι λόγοι της απαλλαγής του Αιτητή (όπου εφαρμόζεται).
 8. Πιστοποιητικό θανάτου γονέα (στις περιπτώσεις ορφανού αιτητή).
 9. Αντίγραφο διαζυγίου (στις περίπτωση διαζευγμένων γονέων).
 10. Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας/ανικανότητας (σε περίπτωση Αιτητή με προβλήματα υγείας/αναπηρίας).
 11. Πιστοποιητικά Γεννήσεων Εξαρτώμενων τέκνων (εαν υπάρχουν).
 12. Αντίγραφο κάρτας πολυτέκνων ή τριτέκνων (εαν υπάρχει).
 13. Αποδεικτικά για ετήσια εισοδήματα αιτητή ΕΑΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ για το έτος 2022 (από κοινωνικές ασφαλίσεις ή φόρο εισοδήματος).
 14. Αποδεικτικά για περιουσιακά στοιχεία (εαν υπάρχουν).
 15. Αποδεικτικά για μετοχές, χρεόγραφα και άλλα οικονομικά στοιχεία (εαν υπάρχουν).
 16. Τραπεζικές καταστάσεις για ΔΑΝΕΙΑ οικογένειας και για ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ οικογένειας.
 17. Αποδείξεις πληρωμής και υπολοίπου διδάκτρων.
 18. Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο κατοικίας του αιτητή (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ εάν δεν πληρώνει δίδακτρα).
 19. Βεβαίωση για άλλες Υποτροφίες ΚΡΑΤΙΚΕΣ ή ΜΗ που λαμβάνει ο αιτητής.
 20. Δικαιολογητικά για έκτακτο περιστατικό το οποίο έχει επισυμβεί στην οικογένεια.