Οικονομικά Κριτήρια

Χωρίς εισοδηματικά και χωρίς περιουσιακά κριτήρια

 • Ορφανά παιδιά από τους δύο γονείς
 • Παιδιά των θυμάτων από την έκρηξη στο Μαρί το 2011, της συντριβής του αεροσκάφους της Ήλιος στις 14/08/2005 και θυμάτων εν ώρα δημοσίου καθήκοντος
 • Παιδιά των εγκλωβισμένων
 • Παιδιά που μέχρι την ενηλικίωσή τους ήταν κάτω από την κηδεμονία του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
 • Για πολύτεκνες οικογένειες με 5 και άνω εξαρτώμενα παιδιά
 • Για μονογονεϊκές οικογένειες με 4 και άνω εξαρτώμενα παιδιά

Δικαιούχοι με εισοδηματικά και περιουσιακά[1] κριτήρια

 • Για οικογένειες με εώς και 2 εξαρτώμενα παιδιά και με ανώτατο όριο ακαθάριστων εισοδημάτων τα 19 χιλ. ευρώ
 • Για οικογένειες με 3 εξαρτώμενα παιδιά και με ανώτατο όριο ακαθάριστων εισοδημάτων τα 24 χιλ. ευρώ
 • Για πολύτεκνες οικογένειες με 4 εξαρτώμενα παιδιά και με ανώτατο όριο ακαθάριστων εισοδημάτων τα 65 χιλ. ευρώ
 • Για μονογονεϊκές οικογένειες με 3 εξαρτώμενα τέκνα και με ανώτατο όριο ακαθάριστων εισοδημάτων τα 40 χιλ. ευρώ

[1] Δικαίωμα για αίτηση έχει η οικογένεια της οποίας η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων δεν υπερβαίνει το €1,2 εκ.

Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψιν:

 • τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (πχ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα), και
 • η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές της εκάστοτε εν ισχύ γενικής εκτίμησης του τμήματος κτηματολογίου και χωρομετρίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Κράτους.