Αποτελέσματα Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

15 Οκτωβρίου 2021

Από τις 1002 αιτήσεις που έχουν ληφθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εγκρίθηκαν 492 φοιτητές (276 για δίδακτρα και 216 για ενοίκια), και απορρίφθηκαν 510. Το συνολικό ποσό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για οικονομικές χορηγίες ανέρχεται στις €481.500,00. (€277.500,00 για σκοπούς διδάκτρων και €204.000,00 για σκοπούς ενοικίων).

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕ ΑΡΧΙΚΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1 Α.Α ΕΝ 1000
2 Χ.Σ ΕΝ 1000
3 Σ.Α ΔΙΔ 4000
4 Κ.Α ΕΝ 1500
5 Ν.Ν ΔΙΔ 1500
6 Φ.Φ ΕΝ 1000
7 Α.Ε  ΕΝ 1000
8 Χ.Η ΕΝ 1000
9 Χ.Χ ΕΝ 1000
10 Κ.Χ ΕΝ 1000
11 Ι.Ν ΔΙΔ 1000
12 Χ.Ν ΔΙΔ 1000
13 Κ.Θ ΕΝ 1000
14 Ι.Χ  ΔΙΔ 1000
15 Π.Π ΕΝ 1000
16 Π.Π  ΕΝ 1000
17 Α.Ε  ΕΝ 1000
18 Ο.Π ΔΙΔ 1000
19 Σ.Α ΕΝ 1000
20 Κ.Ρ ΔΙΔ 1000
21 Σ.Ε ΕΝ 1000
22 Χ.Ι ΔΙΔ 1000
23 Μ.Ρ ΕΝ 1000
24 Χ.Χ ΔΙΔ 1000
25 Κ.Π ΕΝ 1000
26 Κ.Κ ΕΝ 1000
27 Κ.Γ ΕΝ 1000
28 Η.Α ΕΝ 1000
29 Κ.Ε ΔΙΔ 1000
30 Σ.Χ ΕΝ 1000
31 Ν.Ν ΕΝ 1000
32 Α.Μ ΔΙΔ 1000
33 Μ.Ε ΕΝ 1000
34 Α.Α ΔΙΔ 1000
35 Α.Χ ΕΝ 1000
36 Κ.Γ ΔΙΔ 1000
37 Α.Α ΔΙΔ 1000
38 Κ.Ξ ΕΝ 1000
39 Ζ.Α  ΕΝ 1000
40 Χ.Γ ΕΝ 1000
41 Σ.Ρ  ΔΙΔ 1000
42 Α.Σ.Μ ΕΝ 1000
43 Κ.Σ ΔΙΔ 1000
44 Κ.Χ ΔΙΔ 1000
45 Ι.Σ ΕΝ 1000
46 Κ.Μ.Ζ ΔΙΔ 1000
47 Α.Ε  ΔΙΔ 1000
48 Β.Γ ΕΝ 1500
49 Κ.Κ ΕΝ 2500
50 Α.Ι ΕΝ 1000
51 Κ.Μ ΕΝ 1000
52 Μ.Ο ΔΙΔ 1000
53 ΓΙ.Κ ΕΝ 1000
54 Τ.Ζ ΔΙΔ 1000
55 Τ.Β.Ν ΔΙΔ 1000
56 Μ.Ε ΕΝ 1000
57 Σ.Ι ΕΝ 1000
58 Κ.Ε.Μ ΔΙΔ 1000
59 Χ.Φ ΔΙΔ 1000
60 H.A ΕΝ 1000
61 Σ.Π ΕΝ 1000
62 Ο.Ο ΔΙΔ 1000
63 Ν.Σ ΔΙΔ 1000
64 Π.Β ΕΝ 1000
65 Π.Σ ΕΝ 1000
66 Μ.Κ ΔΙΔ 1000
67 Γ.Μ ΔΙΔ 1000
68 Κ.Κ ΔΙΔ 1000
69 Κ.Φ ΕΝ 1000
70 Δ.Ε ΕΝ 1000
71 Ε.Ρ.Α.Τ ΕΝ 500
72 Π.Κ ΔΙΔ 1000
73 Π.Δ ΔΙΔ 1000
74 Τ.Α ΕΝ 500
75 Ν.Γ ΕΝ 1000
76 Κ.Α.Μ ΔΙΔ 1000
77 Φ.Α ΕΝ 1000
78 Δ.Μ ΔΙΔ 1000
79 Τ.Κ ΔΙΔ 1000
80 Ι.Σ ΔΙΔ 1000
81 Μ.Γ ΔΙΔ 1000
82 A.Ν ΔΙΔ 1000
83 Α.Α ΕΝ 1000
84 Χ.Χ ΕΝ 2000
85 Κ.Α ΔΙΔ 4000
86 Α.Ε  ΕΝ 1000
87 Θ.Λ  ΔΙΔ 1000
88 Α.Δ ΔΙΔ 1000
89 Κ.Α ΔΙΔ 1000
90 Δ.Σ ΕΝ 1000
91 Χ.Μ ΔΙΔ 1000
92 Κ.Κ ΔΙΔ 1000
93 Θ.Α ΕΝ 1000
94 Ν.Ν ΔΙΔ 1000
95 Π.Π ΕΝ 1000
96 Κ.Μ ΕΝ 1000
97 Γ.Θ ΕΝ 1000
98 Π.Ν ΔΙΔ 1000
99 Σ.Ε ΔΙΔ 1000
100 Ο.Κ ΔΙΔ 2000
101 Α.Σ  ΕΝ 1000
102 Α.Σ ΔΙΔ 1000
103 Μ.Ε ΕΝ 1000
104 Σ.Π ΕΝ 1000
105 Π.Α ΕΝ 1000
106 Λ.Ε ΕΝ 1000
107 Κ.Ν ΔΙΔ 1000
108 Σ.Μ ΔΙΔ 1000
109 Τ.Α ΔΙΔ 1000
110 Π.Ε ΕΝ 1000
111 Π.Ε ΕΝ 1000
112 Γ.Η ΕΝ 1000
113 Γ.Α ΔΙΔ 1000
114 Σ.Α ΔΙΔ 1000
115 Π.Ι ΔΙΔ 1000
116 Χ.Ε ΕΝ 1000
117 Σ.Κ ΕΝ 1000
118 Μ.Ρ ΔΙΔ 1000
119 Ν.Γ ΕΝ 1000
120 Κ.Β ΔΙΔ 1000
121 Σ.Κ ΔΙΔ 1000
122 Π.Π ΔΙΔ 1000
123 Τ.Χ ΔΙΔ 1000
124 Κ.Μ ΕΝ 1000
125 Μ.Ι ΔΙΔ 1000
126 Δ.Α ΕΝ 1000
127 Ν.Π ΕΝ 1000
128 Α.Γ ΔΙΔ 1000
129 Π.Α ΔΙΔ 1000
130 Π.Γ ΕΝ 1000
131 Κ.Ι ΔΙΔ 1000
132 N.V.I ΕΝ 1000
133 Κ.Α ΕΝ 1000
134 Σ.Β ΔΙΔ 1000
135 Χ.Π ΕΝ 1000
136 K.P ΔΙΔ 1000
137 Δ.Χ ΔΙΔ 1000
138 Χ.Σ ΔΙΔ 1000
139 Κ.Α ΔΙΔ 1000
140 Ν.Ξ ΔΙΔ 500
141 Κ.Ι ΔΙΔ 1000
142 Σ.Μ ΔΙΔ 1000
143 Γ.Μ ΔΙΔ 1000
144 Ζ.Σ ΔΙΔ 1000
145 Μ.Μ ΕΝ 1000
146 Α.Ν ΕΝ 1000
147 Χ.Ρ ΔΙΔ 1500
148 Φ.Κ  ΔΙΔ 1000
149 Β.Α ΔΙΔ 1000
150 Ι.Γ ΕΝ 1000
151 Ι.Γ ΔΙΔ 1000
152 Ι.Λ.Φ ΕΝ 1000
153 Σ.Π ΕΝ 1000
154 Λ.Μ ΕΝ 1000
155 Η.Π ΕΝ 1000
156 Ι.Ι ΕΝ 1000
157 Κ.Α ΕΝ 1000
158 Κ.Β ΔΙΔ 1000
159 K.S ΔΙΔ 1000
160 Κ.Ν ΔΙΔ 1000
161 Χ.Δ ΕΝ 1000
162 Δ.Δ ΔΙΔ 1500
163 Α.Α ΕΝ 1000
164 Κ.Λ ΔΙΔ 1000
165 Ο.Κ ΔΙΔ 1000
166 Χ.Α ΔΙΔ 1000
167 Α.Α ΕΝ 1500
168 Χ.Μ ΔΙΔ 1000
169 Σ.Α ΕΝ 500
170 Ν.Ρ ΔΙΔ 500
171 K.E.G ΔΙΔ 1000
172 Ρ.Μ.Φ ΔΙΔ 1000
173 Χ.Ε.Γ ΔΙΔ 1000
174 Δ.Ι ΕΝ 1000
175 Α.Α ΔΙΔ 1000
176 Ν.Π  ΔΙΔ 1000
177 Α.Σ ΕΝ 1000
178 Μ.Α ΔΙΔ 1000
179 Χ.Α ΔΙΔ 1000
180 Μ.Σ.Τ ΕΝ 1000
181 Κ.Ι ΔΙΔ 1000
182 Α.Ι ΔΙΔ 1000
183 Α.Χ ΔΙΔ 1000
184 Ζ.Μ ΔΙΔ 1000
185 Χ.Σ ΕΝ 1000
186 Κ.Μ ΔΙΔ 1000
187 Κ.Α ΕΝ 1000
188 Τ.Η ΕΝ 1000
189 Κ.Κ ΕΝ 1000
190 Γ.Γ ΔΙΔ 1000
191 Γ.Ν ΕΝ 1000
192 Κ.Α ΔΙΔ 1000
193 Α.Μ ΕΝ 1000
194 Ε.Κ ΔΙΔ 1000
195 Ρ.Μ ΕΝ 1000
196 Σ.Γ ΕΝ 1000
197 Τ.Ν ΔΙΔ 1000
198 Ο.Θ ΔΙΔ 1000
199 Χ.Υ ΔΙΔ 1000
200 Φ.Φ  ΔΙΔ 1000
201 Ε.Μ.Γ.Χ ΔΙΔ 1000
202 Β.Β ΔΙΔ 1000
203 Λ.Χ ΔΙΔ 1000
204 Κ.Θ ΕΝ 1000
205 Δ.Κ ΕΝ 1000
206 Τ.Χ ΔΙΔ 1000
207 Κ.Α ΕΝ 1000
208 Γ.Χ ΔΙΔ 1000
209 Μ.Μ ΕΝ 1000
210 Π.Δ ΕΝ 1000
211 Π.Δ ΔΙΔ 1000
212 N.A ΔΙΔ 1000
213 Σ.Μ ΔΙΔ 1000
214 Α.Α ΕΝ 500
215 Κ.Χ ΕΝ 500
216 Θ.Σ ΕΝ 500
217 Θ.Κ ΕΝ 1000
218 Κ.Α ΕΝ 1500
219 Χ.Α ΔΙΔ 500
220 Δ.Α ΔΙΔ 1000
221 Χ.Χ ΔΙΔ 1000
222 Α.Α ΔΙΔ 1000
223 Ι.Μ ΕΝ 1000
224 Α.Α ΕΝ 2000
225 Μ.Ε ΔΙΔ 1000
226 Ν.Α ΔΙΔ 2000
227 Χ.Α ΕΝ 1500
228 Χ.Ν ΔΙΔ 1000
229 Ι.Χ  ΔΙΔ 1000
230 C.G.C ΔΙΔ 1000
231 Κ.Α ΔΙΔ 500
232 Χ.Ε ΕΝ 500
233 Α.Χ ΔΙΔ 1000
234 Β.Ε ΕΝ 500
235 Θ.Π ΕΝ 1000
236 Δ.Β ΕΝ 1000
237 Α.Ρ ΕΝ 1000
238 Τ.Α ΕΝ 1000
239 Μ.Β ΕΝ 1000
240 Η.Ε ΕΝ 2000
241 Λ.Σ ΔΙΔ 1000
242 Ο.Κ ΔΙΔ 1000
243 Ε.Φ ΔΙΔ 1000
244 Φ.Σ ΕΝ 500
245 Α.Α ΔΙΔ 1000
246 Π.Ι ΕΝ 500
247 Σ.Ν ΕΝ 1500
248 Ν.Ρ ΕΝ 1000
249 Α.Α ΕΝ 1000
250 Κ.Α ΔΙΔ 2000
251 Ι.Ε ΔΙΔ 1000
252 Α.Μ ΔΙΔ 1000
253 Γ.Ρ ΔΙΔ 1000
254 Κ.Ν ΕΝ 1000
255 Χ.Γ ΔΙΔ 1000
256 Π.Ν ΕΝ 1000
257 Κ.Μ ΕΝ 1000
258 Α.Κ ΔΙΔ 1000
259 Γ.Σ ΔΙΔ 1500
260 Χ.Δ ΔΙΔ 1000
261 Χ.Μ ΕΝ 500
262 Τ.Γ ΔΙΔ 1000
263 Π.Χ ΔΙΔ 500
264 Α.Π ΔΙΔ 1000
265 Π.Χ ΔΙΔ 1000
266 Μ.Ο ΔΙΔ 1000
267 K.D ΔΙΔ 1000
268 D.V ΕΝ 500
269 Γ.Α ΕΝ 1000
270 Ε.Χ.Κ.Γ ΕΝ 500
271 Α.Α ΔΙΔ 1000
272 Π.Μ ΕΝ 1000
273 Λ.Μ ΔΙΔ 1000
274 Α.Π ΕΝ 2000
275 Ζ.Μ ΔΙΔ 1000
276 Γ.Μ.Ε ΔΙΔ 1000
277 Τ.Μ ΕΝ 500
278 Α.Α ΔΙΔ 1000
279 Π.Μ ΔΙΔ 1000
280 Σ.Α ΔΙΔ 1000
281 Ι.Ν ΔΙΔ 1000
282 Μ.Μ ΔΙΔ 1000
283 Α.Π ΔΙΔ 1000
284 Α.Ι ΔΙΔ 1000
285 Y.Y ΔΙΔ 1000
286 Κ.Ρ ΔΙΔ 1000
287 Χ.Χ ΕΝ 500
288 Χ.Ρ ΔΙΔ 500
289 Ρ.Β ΔΙΔ 1000
290 Μ.Ρ ΔΙΔ 1000
291 Α.Ξ ΔΙΔ 1000
292 Σ.Φ ΕΝ 1000
293 Κ.Ρ ΕΝ 1000
294 Γ.Π ΕΝ 1000
295 Ι.Π ΔΙΔ 1000
296 Ν.Ν ΔΙΔ 1500
297 Χ.Χ ΕΝ 500
298 Κ.Μ ΔΙΔ 1000
299 Π.Ξ ΔΙΔ 1000
300 Τ.Μ ΕΝ 500
301 Ν.Ε ΔΙΔ 1000
302 Π.Ρ ΕΝ 1000
303 Z.M ΕΝ 1000
304 Μ.Α ΔΙΔ 500
305 Λ.Α ΔΙΔ 1000
306 Θ.Ν ΔΙΔ 1000
307 Γ.Χ.Α ΔΙΔ 1000
308 Γ.Α ΕΝ 500
309 Π.Μ ΔΙΔ 500
310 Κ.Κ ΔΙΔ 500
311 Γ.Α ΔΙΔ 1000
312 Ζ.Σ ΔΙΔ 1000
313 Α.Θ ΔΙΔ 500
314 Κ.Α.Χ ΔΙΔ 1500
315 Χ.Σ ΕΝ 500
316 Τ.Σ ΕΝ 500
317 Τ.Ν ΕΝ 500
318 Τ.Μ ΔΙΔ 1000
319 Κ.Α ΔΙΔ 500
320 Τ.Ε ΕΝ 500
321 Γ.Ε ΕΝ 1000
322 Π.Σ ΔΙΔ 1000
323 Λ.Σ ΔΙΔ 1000
324 Φ.Ε ΕΝ 500
325 Λ.Μ ΔΙΔ 1000
326 Χ.Δ ΔΙΔ 1000
327 Κ.Α ΔΙΔ 1000
328 Α.Χ ΔΙΔ 1000
329 Τ.Σ ΔΙΔ 1000
330 Κ.Μ ΔΙΔ 1000
331 Γ.Α ΕΝ 1000
332 Α.Μ ΕΝ 1000
333 Χ.Π ΔΙΔ 1000
334 Α.Α ΕΝ 500
335 Π.Σ ΕΝ 2000
336 Θ.Κ ΔΙΔ 1000
337 Κ.Π ΔΙΔ 1000
338 Β.Μ ΔΙΔ 1000
339 Κ.Α ΔΙΔ 500
340 Π.Δ ΔΙΔ 1000
341 Π.Χ ΔΙΔ 500
342 Μ.Ι ΕΝ 1000
343 Λ.Ε ΔΙΔ 500
344 Α.Μ ΔΙΔ 1000
345 Χ.Ε ΔΙΔ 1000
346 Κ.Σ ΔΙΔ 1000
347 Σ.Ε ΔΙΔ 1000
348 Π.Χ ΕΝ 500
349 Π.Α ΕΝ 1000
350 Π.Χ ΕΝ 500
351 Χ.Α ΕΝ 1000
352 Ε.Σ ΔΙΔ 1000
353 Φ.Κ  ΔΙΔ 1000
354 Μ.Ε ΔΙΔ 1000
355 Χ.Χ ΕΝ 1000
356 Δ.Χ ΔΙΔ 1000
357 Α.Φ.Τ ΔΙΔ 500  
358 Σ.Σ ΔΙΔ 1000
359 Κ.Ρ ΔΙΔ 1000
360 Α.Ρ ΔΙΔ 1000
361 Χ.Σ ΔΙΔ 500
362 Π.Μ ΔΙΔ 1000
363 Θ.Κ ΔΙΔ 1000
364 Γ.Σ ΔΙΔ 500
365 Μ.Α ΔΙΔ 1000
366 Χ.Μ ΕΝ 500
367 Γ.Ν ΔΙΔ 1000
368 Ψ.Α ΔΙΔ 1000
369 Σ.Κ ΕΝ 1000
370 Ψ.Χ ΕΝ 500
371 Γ.Κ ΕΝ 1000
372 Ο.Χ ΕΝ 1000
373 Μ.Ρ ΕΝ 1000
374 N.S ΕΝ 500
375 Ι.K ΕΝ 1000
376 Χ.M ΕΝ 1000
377 Σ.E ΔΙΔ 1000
378 M.M ΔΙΔ 1000
379 Ν.E ΔΙΔ 1000
380 Χ.M ΔΙΔ 1000
381 Τ.A ΕΝ 1000
382 Α.M ΕΝ 1000
383 Σ.X ΕΝ 1000
384 Α.A ΔΙΔ 1500
385 Δ.Σ ΔΙΔ 500
386 Π.Ν ΔΙΔ 1000
387 Γ.Α ΕΝ 1000
388 Μ.Α ΔΙΔ 1000
389 Κ.Π ΔΙΔ 1000
390 Χ.Α ΕΝ 1000
391 Σ.Ν ΔΙΔ 1000
392 Τ.Β ΔΙΔ 1000
393 Σ.Α ΔΙΔ 1000
394 Π.Α ΔΙΔ 500
395 Γ.Κ ΕΝ 1000
396 Κ.Μ ΕΝ 1000
397 Λ.Μ ΔΙΔ 2000
398 Κ.Ε ΕΝ 1000
399 Γ.Α ΔΙΔ 1000
400 Θ.Α ΕΝ 1000
401 Ε.Ε ΕΝ 500
402 Μ.Χ ΕΝ 500
403 Σ.Σ.Γ ΕΝ 1000
404 Κ.Σ ΔΙΔ 1000
405 Κ.Ν ΔΙΔ 500
406 Σ.Ρ  ΕΝ 500
407 Γ.Χ ΔΙΔ 1000
408 Ο.Ρ ΕΝ 500
409 Δ.Κ ΔΙΔ 500
410 Α.Γ ΔΙΔ 500
411 Σ.Χ ΔΙΔ 500
412 Σ.Μ ΕΝ 1000
413 Σ.Μ ΕΝ 1000
414 Σ.Λ.Μ ΕΝ 500
415 Γ.Α ΔΙΔ 1000
416 Σ.Ι ΔΙΔ 1000
417 Μ.Β ΔΙΔ 1000
418 Γ.Ε ΔΙΔ 1000
419 Γ.Α ΔΙΔ 1000
420 Χ.Σ ΔΙΔ 1000
421 Π.Π ΔΙΔ 1000
422 Π.Α ΕΝ 1000
423 Λ.Χ ΕΝ 1000
424 Π.Κ  ΔΙΔ 1000
425 Φ.Ν ΔΙΔ 1000
426 N.D.G ΕΝ 500
427 Η.Α ΕΝ 1000
428 Π.Λ ΔΙΔ 1000
429 Κ.Μ ΕΝ 1000
430 Κ.Ι ΔΙΔ 1000
431 Π.Ν ΔΙΔ 500
432 A.Z ΕΝ 500
433 A.M ΕΝ 500
434 Ν.Ε ΔΙΔ 1000
435 Μ.Χ ΔΙΔ 1000
436 Χ.Κ ΔΙΔ 1000
437 Ν.Ν ΕΝ 1000
438 Π.Χ ΕΝ 1000
439 Τ.Μ ΕΝ 500
440 Λ.Ν ΔΙΔ 1000
441 Κ.Μ ΕΝ 500
442 Μ.Δ ΕΝ 1000
443 Β.Μ.Α ΔΙΔ 1000
444 Σ.Τ ΕΝ 1000
445 Μ.Ε ΔΙΔ 1000
446 Κ.Μ ΔΙΔ 1000
447 Δ.Ε ΔΙΔ 2000
448 Τ.Α ΔΙΔ 1000
449 Κ.Ε ΔΙΔ 1000
450 Γ.Α ΔΙΔ 1000
451 Δ.Ε ΔΙΔ 1000
452 D.V ΔΙΔ 1000
453 Λ.Κ ΕΝ 500
454 Π.Γ ΔΙΔ 1500
455 Α.Ν ΕΝ 2000
456 Ο.Μ ΔΙΔ 1000
457 Κ.Α ΔΙΔ 1000
458 Α.Κ ΕΝ 1000
459 Χ.Χ ΔΙΔ 1000
460 Y.A ΔΙΔ 500
461 Θ.Θ ΔΙΔ 1000
462 Ξ.Ν ΔΙΔ 500
463 Φ.Ε ΕΝ 500
464 Π.Γ ΔΙΔ 1000
465 Κ.Γ ΔΙΔ 1000
466 Ο.Σ ΔΙΔ 1000
467 Σ.Ι ΕΝ 500
468 Ζ.Ε ΕΝ 1000
469 Κ.Ε ΔΙΔ 1000
470 Σ.Π.Ι ΕΝ 1000
471 Β.Σ ΕΝ 1000
472 Σ.Σ ΔΙΔ 1000
473 Τ.Χ ΕΝ 500
474 Λ.Ι ΔΙΔ 500
475 Π.Γ ΕΝ 1000
476 Π.Α ΔΙΔ 1000
477 Κ.Ρ ΔΙΔ 1000
478 Χ.Χ ΔΙΔ 1000
479 Σ.Σ ΔΙΔ 1000
480 K.Κ ΔΙΔ 1000
481 Σ.Γ ΕΝ 1000
482 Ν.Α ΕΝ 1000
483 Χ.Α ΔΙΔ 1000
484 Κ.Α ΕΝ 1000
485 Κ.Σ ΕΝ 500
486 Γ.Α ΕΝ 1000
487 Π.Π ΕΝ 1000
488 Μ.Π ΕΝ 1000
489 Χ.Δ ΕΝ 500
490 Π.Δ ΕΝ 500
491 Α.Β ΕΝ 1000
492 Σ.Δ ΔΙΔ 1000
493 Θ.Α ΕΝ 500
494 Α.Σ ΔΙΔ 1000
495 Σ.Χ ΕΝ 500